ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

เมื่อเป็นสามเณรแล้ว ต้องถือศีล ๑๐ ข้อ ดังนี้

สามเณร แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายแห่งสมณะ
เมื่อเป็นสามเณรแล้ว ต้องถือศีล ๑๐ ข้อ ดังนี้

๑.    เว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน
๒.    เว้นจากการลักทรัพย์ ฉ้อ โกง ตู่ หรือหยิบฉวยเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้อนุญาต
๓.    เว้นจากเพศสัมพันธ์หรือการเสพเมถุน
๔.    เว้นจากการพูดเท็จ
๕.    เว้นจากการเสพสุราเมรัยเครื่องดองของเมา
๖.    เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงรุ่งอรุณ ของวันใหม่
๗.    เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง และประโคมดนตรี หรือดูการละเล่นต่างๆ
๘.    เว้นจากการทัดทรง หรือประดับกายด้วยดอกไม้ ลูบไล้ด้วยของหอม
๙.    เว้นจากการนอนบนที่นอนที่สูงหรือใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นหรือสำลีอันมีลาย วิจิตร
๑๐.  เว้นจากการรับเงินและทอง นอกจากนี้ ยังมีต้อง ปัจจเวกขณะ คือ การพิจารณาจีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ คลานเภสัช ตลอดถึงวัตรที่ควรศึกษา อันเกี่ยวด้วยมารยาท คือ เสขิยวัตร อีก ๗๕ ข้อด้วย