ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

บทท่องจำคำขานนาคแบบย่อ (วัดป่าเชิงเลน)

บทท่องจำคำขานนาคแบบย่อ
 

(พิมพ์อักษรตามสำเนียงที่ออกเสียง)
 

วัดป่าเชิงเลน
 

๑.  เอส้าหั้ง ภัณเต,  สุจิระปะรินิบบุ๊ตัมปิ,  ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉ้ามิ,  ธัมมัญจะ ภิกขุ สั้งฆัญจะ, ละเภยยาหั้ง ภันเต,  ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย, ปับปั๊ชชัง,  ละเภยยัง อุปะสั้มปะดัง
๒. ดุ๊ติยัมปาหั้ง ภันเต,  สุจิระปะรินิบบุ๊ตัมปิ,  สุจิระปะรินิบบุ๊ตัมปิ,  ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉ้ามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุ สั้งฆัญจะ,  ละเภยยาหั้ง ภันเต,  ตัสสะ ภะคะวะโต,  ธัมมะวินะเย, ปับปั๊ชชัง,  ละเภยยัง อุปะสั้มปะดัง
๓. ตะติยัมปาหั้ง ภันเต,  สุจิระปะรินิบบุ๊ตัมปิ,  ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉ้ามิ,  ธัมมัญจะ ภิกขุ สั้งฆัญจะ, ละเภยยาหั้ง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย, ปับปั๊ชชัง, ละเภยยัง อุปะสั้มปะดัง
๔. อะหั้งภันเต,  ปัปบั๊ชชัง ยาจามิ,  อิมานิ, กาส้ายานิ,  วัตถ้านิ, คะเหตตะวา,  ปับบาเชถะ มัง ภันเต,อะนุกัมปัง อุปาดายะ,
๕. ดุ๊ติยัมปิ อะหั้งภันเต,  ปัปบั๊ชชัง ยาจามิ,  อิมานิ,  กาส้ายานิ, วัตถ้านิ, คะเหตตะวา,  ปับบาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาดายะ,
๖. ตะติยัมปิ อะหั้งภันเต,  ปัปบั๊ชชัง ยาจามิ,  อิมานิ,  กาส้ายานิ,  วัตถ้านิ,  คะเหตตะวา,  ปับบาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาดายะ,

  

(ว่าตามพระอุปัชฌาย์) 
เกส้า,   โลมา,   นะข้า,   ดันตา,   ตะโจ,   ตะโจ,   ดันตา,   นะข้า,   โลมา,   เกส้า,
 

(บทท่องจำคำขอศีล)

  อะหั้ง ภัณเต, สะระณะสี้ลัง ยาจามิ
ดุ๊ติยัมปิ  อะหั้ง ภัณเต, สะระณะสี้ลัง ยาจามิ
ตะติยัมปิ  อะหั้ง ภัณเต, สะระณะสี้ลัง ยาจามิ

(ว่าตามพระคู่สวด)       นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สั้มมาสั้มบุ๊ดธัสสะ   (ว่า ๓ หน)

 

(พระคู่สวดว่า เอวัง วะเดหิ)  (สามเณรพึงตอบว่า    อามะ   ภันเต,)

 

(ว่าตามพระคู่สวด)   

  บุ๊ดธัง  สะระณัง  คัจฉ้ามิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉ้ามิ
  สั้งฆัง  สะระณัง คัจฉ้ามิ
ดุ๊ติยัมปิ  บุ๊ดธัง  สะระณัง คัจฉ้ามิ
ดุ๊ติยัมปิ  ธัมมัง สะระณัง คัจฉ้ามิ
ดุ๊ติยัมปิ  สั้งฆัง สะระณัง คัจฉ้ามิ
ตะติยัมปิ บุ๊ดธัง  สะระณัง คัจฉ้ามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉ้ามิ
ตะติยัมปิ สั้งฆัง สะระณัง คัจฉ้ามิ


(พระคู่สวดว่า        สะระณะ     คะมะนัง    นิฏฐิตัง)    (สามเณรพึงตอบว่า   อามะ   ภันเต,)
(ว่าตามพระคู่สวด)      

๑.   ปาณาติบาตา     เวระมะณี

๒.   อะดินนาดานา    เวระมะณี

๓.   อะบ๊ะระหะมะจะริยา    เวระมะณี

๔.   มุส้าวาดา     เวระมะณี

๕.   สุราเมระยะมัชชะปะมาดั๊ฎฐ๊านา     เวระมะณี

๖.   วิกาละโภชะนา    เวระมะณี

๗.   นัจจะคีตะ     วาดิ๊ตะ     วิสู้กะดั๊สสะนา   เวระมะณี

๘.   มาลาคันธะ    วิเลปะนะ     ธาระณะ     มัณดะนะ     วิภูสะนัฏฐ้านา    เวระมะณี

๙.   อุจาสะยะนะ     มะห้าสะยะนา     เวระมะณี

๑๐. ชาตะรูปะ    ระชะตะ     ปะฏิคคะหะนา     เวระมะณี

       อิมานิ     ด๊ะสะ     สิกข้าปะดานิ     สะมาดิยามิ
(เสร็จแล้วกราบลง ๓ หน)
 

(บทท่องจำคำขอนิสสัย)

  อะหั้ง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ
ดุ๊ติยัมปิ อะหั้ง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหั้ง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ
(อุปัชฌาโย    เม     ภัณเต     โห้หิ        ว่า ๓ หน)

 

อุปัชฌาย์ว่า ผู้อุปสมบทรับว่า
โอปายิกัง ส้าธุ ภันเต
ปฏิรูปัง ส้าธุ ภันเต
ปาสาดิเกนะ สั้มปาเดหิ ส้าธุ ภันเต

                                                      

(ให้สามเณรว่าต่อไปอีกคือ)     
(อัชชะตัคเคดานิ    เท่โร    มัยหั้ง    ภาโร,    อะหั้มปิ    เท่รัสสะ   ภาโร   ว่า ๓ หน)


คำบอกบาตรจีวร   

พระคู่สวดถาม   สามเณรตอบ
อะยันเต    ปัตโต อามะ    ภันเต
อะยัง        สั้งฆาฏิ อามะ    ภันเต
อะยัง        อุตตะราสั้งโค อามะ    ภันเต
อะยัง        อันตะระ วาสะโก อามะ    ภันเต

                                                 

คัจฉะอะมุมหิ     โอกาเส้     ติฏฐาหิ   (สามเณรพึงถอยหลังแล้วหันหน้าออกลูกขึ้นพนมมือเดินไปยืน ณ ที่ใกล้ฝาผนังโบสถ์ หันหน้ามหาสงฆ์)


คำสอนช้อม

พระคู่สวดถาม สามเณรตอบว่า
๑.   กุฏฐั้ง   นัตถิ  ภันเต
๒.   คัณโด   นัตถิ  ภันเต
๓.   กิลาโส้ นัตถิ  ภันเต
๔.   โส้โส้ นัตถิ  ภันเต
๕.   อะปะมาโร นัตถิ  ภันเต
๖.    มะนุสโส้สิ๊  อามะ ภันเต
๗.    ปุริโส้สิ๊  อามะ ภันเต
๘.    ภุชิสโส้สิ๊ อามะ ภันเต
๙.    อะนะโณสิ๊  อามะ ภันเต
๑๐.  นะสิ๊    ราชะภะโฏ อามะ ภันเต
๑๑.  อะนุญญาโตสิ๊   มาติปิตูหิ อามะ ภันเต
๑๒.  ปะริปุณณะวิสะ    ติวัสโส้สิ๊ อามะ ภันเต
๑๓.  ปะริปุณณันเต     ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต
๑๔.  กินนาโมสิ อามะ ภันเต ................นามะ
๑๕.  โก  นามะ  เต  อุปัชฌาโย (อุปัชฌาโย  เม  ภันเต, อายัสสะม่า ตุฏฐะจิตโต นามะ)


(บทท่องจำ) 
สั้งฆัม     ภันเต,          อุปะสั้มปะดัง,    ยาจามิ,   อุลลุมปะตุ,   มัง ภันเต,   สั้งโฆ   อะนุกัมปัง   อุปาดายะ,

ดุ๊ติยัมปิ   ภันเต, สั้งฆัง อุปะสั้มปะดัง,   ยาจามิ,   อุลลุมปะตุ,   มัง ภันเต,   สั้งโฆ   อะนุกัมปัง   อุปาดายะ,

ตะติยัมปิ ภันเต, สั้งฆัง อุปะสั้มปะดัง    ยาจามิ,   อุลลุมปะตุ,   มัง ภันเต,   สั้งโฆ   อะนุกัมปัง   อุปาดายะ,


(จบแล้ว)

วิธีแสดงอาบัติ และชื่ออาบัติ

๑.     ถุลลัจจะยาโย,

๒.     นิสสัคคิยาโย ปาจิตติยาโย,

๓.     ปาจิตตียาโย,

๔.     ดุ๊กกะฏาโย

๕.     (ดุ๊พภาสิตาโย) เวลาแสดงข้อที่ ๕ คำว่า (นานาวัตถุกาโย) ไม่ต้องใช้
 

ผู้แสดงว่า  อะหั้ง  ภันเต สั้มบ๊ะหุลา (นานาวัตถุกาโย) ๑. ถุลลัจจะยาโย อาปัตติโย อาปันโน  ตาปฏิเดเส้มิ,

ผู้รับว่า              ปัสสะสิ อาวุโส้,

ผู้แสดงว่า         อามะ ภันเต ปัสส้ามิ

ผู้รับว่า              อายะติง อาวุโส้ สังวะเรยยาสิ

ผู้แสดงว่า         (ส้าธุ สุฏฐุ ภันเต สั้งวะริสส้ามิ) “ว่า ๓ หน”

“ถ้าผู้แสดงแก่กว่า”“คำว่า” ภันเต เปลี่ยนเป็น อาวุโส้ ทุกคำและถ้าผู้รับอ่อนกว่า ปัสสะถะ ภันเต, และ อายะติง ภันเต สั้งวะเรยยาถะ, ทุกบท