ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญชวนร่วมจัดซื้อที่ดินและขุดสระน้ำ, ปลูกป่า ณ วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ อ.วังน้ำเขียว (update!)

คณะศิษย์ วัดป่าเชิงเลน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ (สาขาวัดป่าเชิงเลน) ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


ความคืบหน้าในการก่อสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ณ ปัจจุบันกำลังดำเนินการขุดสระน้ำมีพื้นที่ ๖ ไร่ และปลูกป่า

 

ทั้งนี้ในการขุดสระน้ำ ดังกล่าว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๕ ล้านบาท  (โดยประมาณ)

คณะศิษยานุศิษย์ จึงใคร่บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินและขุดสระน้ำ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน

หมายเหตุ:

(ปัจจุบัน ได้ขยายจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น ๙๘ ไร่)
 


ปฐมเหตุแห่งการสร้างวัดสวนป่า
พุทธบริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ พระที่จะดำรงพระศาสนา ทรงมรรค ทรงผล ต้องมาศึกษาอยู่ในป่าเขาดงไพร อยู่ในถ้ำ เงื้อมผา สงบสงัดสัปปายะวิเวก ควรแก่การภาวนารักษากาย วาจา และจิตใจ เป็นศูนย์รวมแห่งกรรมฐานเป็นที่สุด เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ผู้ใฝ่ในทาน ศีล ภาวนาและทำสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในท้องถิ่น ดังพุทธโอวาทได้กล่าวแล้วนั้น

อนึ่งพุทธศาสนิกชนมีจิตใจใผ่ปฏิบัติธรรมจึงได้ริเริ่มดำเนินการด้วยการสละกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนกำลังทรัพย์เพื่อพิจารณาที่ดิน ๖๘ ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปลีกวิเวิก ปฏิบัติธรรม กรรมฐานเจริญจิตภาวนา เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างวัดเป็น อริยบูชา พุทธบูชา ให้สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมให้เจริญมั่นคงคู่แผ่นดินไทยตลอดนิรันดร์กาล

ด้วยความสำนึกในพระคุณ และการกตัญยูกตเวทิตาต่อพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ผู้ซึ่งมีความเมตตาสั่งสอนการปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนา และมีปฏิปทาในการอบรมสมาธิภาวนาขวนขวายหาออรถหาธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือ รับผลนิพพานโดยเร็วพลัน

ในการนี้คณะศิษยานุศิษย์ต่างเห็นพ้องกัน จึงพร้อมใจกันกราบเรียนหลวงปู่เกี่ยวกับการสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ พระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อเทิดทูนบูชาคุณหลวงปู่ มอบให้กับพุทธศาสนาอันทรงคุณค่าต่อไปในอนาคตจึงจัดสร้างให้เป็นสิริมงคลกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันควรแก่มงคลนาม พระคุณเจ้าหลวงปู่โปรดเมตตาให้ใช้ชื่อ "วัดสวนป่าบุญฤทธิ์" สาขา วัดป่าเชิงเลน นอกจากนี้ยังโปรดประทานพรเป็นอนุสสติเตือนใจ "ทำให้ดี" ขอจงสำเร็จสำเร็จและสัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงสมตามเจตนา จึงมอบให้ พระภัลลภ อภิปาโล เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเรื่องดังกล่าวตลอดไป
 

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินผ่านทางบัญชี
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดป่าเชิงเลน โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๕-๕๖๔๕ และ
๐๒-๘๖๕-๕๖๔๖

**********************************************
 

 

อานิสงส์การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
 
       การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย
 
     โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปราถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
 
      จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้
 
     ๑. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
     ๒. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
     ๓. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
     ๔. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
     ๕. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
     ๖. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
     ๗. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
     ๘. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
     ๙. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
    ๑๐. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ 
     ๑๑. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
 
หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ
 
อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด
 
     ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
 
การทำบุญด้วยการถวายที่ดิน
 
     ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์ นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือบริหารประเทศ ความที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จึงมีคนพากันยกย่องสรรเสริญจำนวนมาก ในเรื่องของความมั่นคงทางกายและใจ ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หนักแน่น ทำการใดก็เจริญและได้รับการยอมรับอยู่ตลอด จะมีความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียว